COL·LECCIÓ SUD

Sud és el que en cada absorció del capital s’escapa.
Sud és el que ens permet que la història no es tanque.
Aquesta col·lecció tracta d’abordar una perspectiva política des de, al i per al Sud, amb tots els seus significats: culturals, geogràfics, socials, econòmics, etc. Perquè el Sud sempre ha estat fora del centre de les nostres representacions, justament perquè el Sud és allò que descentralitza. Un Sud que, fins i tot, està més enllà dels podrits mercats alternatius.
Ací es reclama el Sud de tots els pols: l’autonomia en la creativitat, la crítica i la praxi política. Es des d’aquests paràmetres socials des d’on neixen els relats històrics que permeten parlar d’esperança. Perquè l’esperança és, de moltes, la millor virtut de la resistència. Pensar-nos com a «Sud» implica analitzar les formes en què es construeix un món no manipulat, del Nord, on la realitat es mou al voltant d’uns interessos particulars i interfereix la possibilitat de qualsevol tipus de món comú, compartit. Pensar una política, d’aquest mode, del Sud no parteix tan sols d’una constatació de la desigualtat geo-política (que atravesa qualsevol territori limitat), sinó d’una experiència sentida en la lluita local i diària. Perquè és des d’ací, des del dia a dia, on és radical la pregunta política pel sentit de la lluita i la construcció d’un món digne. Sud és el que ocorre quan allò local parla amb la seua pròpia veu.
Aquesta col·lecció, al capdavall, pretén recollir a mode de mapa aquestes experiències de resistència local i preocupació pels modes de viure en clau col·lectiva; els problemes de la política territorial, cultural i lingüística; anàlisis de les tensions per l’autonomia en els moviments socials i, en definitiva, els cúmuls d’esdeveniments que se solen menysprear en els grans plans estatals i els fluxos de la borsa. Allò que es vol fer desaparè ixer, en aquesta guerra civil silenciosa, a còpia de policia, mass media i obediència.